Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Błąd urzędnika ZUS

13 Marzec, 2012 - 08:50

Art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach (t.j. Dz.U. 2009 nr 153, poz. 1227) stanowi, że jedynie w wyjątkowych sprawach ZUS może uchylić prawomocną decyzję o przyznaniu emerytury. Chodzi tu o sytuację, gdy przedłożono nowe dowody, które nie były znane przed wydaniem decyzji albo ujawniono nowe okoliczności.

Błąd urzędnika ZUS popełniony w trakcie podejmowania decyzji nie stanowi okoliczności uzasadniającej wznowienie postępowania.

Takowe rozwiązanie spędzało sen z powiek decydentów ZUS, którzy doprowadzili do nowelizacji ustawy poprzez dodanie następującego zapisu art. 114 ust. 1, a dającego prawo do uchylania decyzji jeżeli przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia prawa do emerytury lub renty albo ich wysokości. W myśl tego zapisu - urzędnik ZUS, który stwierdził własną pomyłkę (dowody nie dawały podstaw do przyznania świadczenia) mógł tę decyzję uchylić i wydać nową - niekorzystną dla ubezpieczonego. Bez znaczenia był upływ czasu pomiędzy decyzją pierwotną, a czasem stwierdzenia pomyłki.

Pani Renata S. otrzymała wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem w roku 1998. Decyzję uchylono w roku 2008, bo choroba dziecka nie odpowiadała opisowi w ustawowym wykazie (wyrok Sądu Najwyższego z dn. 07.10.2009 r. III UK 38/09).

Pan Marek z Widawy k/Sieradza otrzymał rentę z tytułu choroby, która nastąpiła na skutek pobytu na robotach przymusowych w ZSRR, po 10 latach świadczenie cofnięto z uzasadnieniem, że choroba nie posiada związku z pracą w sowieckiej tajdze (vide Gazeta Wyborcza z dn. 29.02.2012 ).

A teraz optymistyczna wiadomość dla emerytów i rencistów pokrzywdzonych przez ZUS. W dniu 28.02.2012 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że podany wyżej art. 114 ust. 1a ustawy emerytalnej stanowi nieproporcjonalną ingerencję w prawo do zabezpieczenia społecznego, co pozostaje w sprzeczności z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz z art. 67 ust. 1 Ustawy Zasadniczej.

Osoba pozbawiona przyznanej wcześniej emerytury lub renty może wystąpić ze skargą o wznowienie postępowania. Jeżeli w sprawie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia toczyło się postępowanie sądowe termin do złożenia skargi o wznowienie postępowania wynosi 3 miesiące licząc od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (art. 407 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.