Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rok 2011 - zmiany w k.p.

25 Październik, 2011 - 11:47

Przedmiotem spotkania szkoleniowego kaliskich prawników oraz szefów służb pracowniczych kaliskich firm z przedstawicielką Państwowej Inspekcji Pracy, które miało miejsce w dniu 07.10.2011 r. w sali Ratusza były liczne nowelizacje kodeksu pracy dokonane w 2011 roku. Szkolenie zorganizował kaliski Oddział Zrzeszenia Prawników Polskich pod patronatem medialnym tygodnika Ziemia Kaliska oraz kaliskiej telewizji kablowej Tele-Top. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów, co dowodzi że zachodzi potrzeba organizowania tego rodzaju szkoleń w przeszłości.

Oto niektóre problemy prawne będące przedmiotem obrad:

Ochrona działaczy związkowych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. 2001 nr 79, poz. 854 ze zm.) pracodawca nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej. W przypadku naruszenia tego przepisu, działacz związkowy zatrudniony na czas określony mógł na podstawie art. 50 par. 3 k.p. domagać się zapłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej niż za 3 miesiące. Takie rozwiązanie było dla pracownika krzywdzące, zwłaszcza w przypadkach gdy umowa miała trwać jeszcze np. 2 lata. Dlatego też sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał że zachodzi niezgodność cyt. przepisu z Ustawą Zasadniczą (vide Dz.U. 2010 r. nr 135, poz. 912). W konsekwencji tego stanu rzeczy do art. 50 k.p. dodano paragraf 5, który daje działaczowi związkowemu prawo do wyboru jednego z dwóch roszczeń określonych w art. 45 k.p. t.j. odszkodowania albo przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, zmiana obowiązuje od 28.07.2011 r.

Badanie wstępne

Wg dotychczasowych zasad pracodawca mógł odstąpić od skierowania pracownika na wstępne badanie lekarskie jeżeli kolejna umowa o pracę następowała bezpośrednio po poprzedniej, od dnia 21.03.2011 r. zaniechanie tego badania jest możliwe, gdy zawarcie kolejnej umowy na to samo stanowisko albo na stanowisko o tych samych warunkach pracy nastąpiło w ciągu 30 dni (art. 229 par.1 k.p.).

Zbiorcze świadectwo pracy

Zmiana dotyczy pracowników, którzy u tego samego pracodawcy pozostawali w zatrudnieniu na kilku kolejnych umowach następujących bezpośrednio po sobie, czyli bez choćby jednego dnia przerwy. Wprowadzona z dniem 21 marca 2011 roku zmiana w treści art. 97 k.p. polega na tym, że pracodawca nie musi wypisywać kolejnych świadectw, lecz wystarczy aby sporządził jeden zbiorczy dokument nawet wówczas gdy pomiędzy kolejnymi umowami zachodzi przerwa, byleby wszystkie umowy (na okres próbny, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy) mieściły się w okresie czasowym 24 miesięcy. Świadectwo pracy powinno być wydane w dniu zakończenia ostatniej umowy, poczynając od zawarcia pierwszej umowy. Jeżeli termin ostatniej umowy będzie przypadał po upływie 24 miesięcy - świadectwo pracy powinno być wydane w dniu rozwiązania tej umowy. Pracownik posiada uprawnienie do żądania świadectwa pracy po zakończeniu zatrudnienia każdej z kolejnych umów. Dokument będzie wydany pracownikowi w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

W toku dyskusji podnoszono, że praktyczne stosowanie nowych zasad może nastąpić, gdy pracodawca ma pewność, co do ponownego zatrudnienia pracownika, gdy takowej nie ma - bezpieczniej jest wydać osobie zatrudnionej świadectwo pracy w ostatnim dniu umowy, nie czekając na wniosek pracownika.

Umowa na czas określony trwająca w dniu 1 stycznia 2012 r.

W okresie od dnia 22.08.2009 r. do dnia 31.12.2011 r. pracodawcy posiadali możliwość zawierania nieograniczonej ilości umów na czas określony, byleby łączny okres tych umów nie przekraczał 24 miesięcy. Podstawę prawną do takiego rozwiązania dawała tzw. ustawa antykryzysowa czyli ustawa z dnia 01.07.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125, poz. 1035 ze zm.). W tym okresie nie obowiązywał art. 25.1. k.p. który stanowi, że trzecia z kolei umowa na czas określony jest równoznaczna w skutkach prawnych z umową na czas nieokreślony. Wątpliwości dotyczą kwestii czy trwająca w dniu 01.01.2012 r. umowa na czas określony będzie w świetle art. 25.1. k.p. traktowana jako pierwsza umowa na czas określony, czy też jako druga, co prowadziłoby do wniosku, że kolejna umowa byłaby umową na czas nieokreślony. Za wykładnią, że będzie to umowa pierwsza, a nie druga przemawia literalna treść art. 34 ust. 2 ustawy antykryzysowej. Brak jednak orzecznictwa sądowego w tym przedmiocie, myślę że prezentowany wyżej pogląd będzie przez sądy podtrzymany.

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.