Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ZUS nie może stać ponad prawem

6 Grudzień, 2013 - 00:04

Na początek pewien autentyczny fakt, jaki się wydarzył w Sądzie Powiatowym w Jeleniej Górze podany do wiadomości młodych prawników w czasie gdy odbywałem aplikację sądową w latach 1968-1970 we Wrocławiu. Asesor odczytał wyrok, po odczytaniu werdyktu obecny przy tej czynności adwokat mówi: panie sędzio to nie tak! Ma pan rację odpowiada asesor, po czym drze wyrok wypisuje nowy i ogłasza. Ów asesor otrzymał wykształcenie w szkole prawniczej w Łodzi im. Duracza dostarczającej sędziów na potrzeby PRL w latach 1949-1956. Ten skandaliczny przypadek niekompetencji sędziego był nawet w czasach z ubiegłej epoki cytowany jako swojego rodzaju anegdota.
Do podstawowych zasad procedowania należy poszanowanie wydanych werdyktów, począwszy od ich ogłoszenia aż do ich prawomocności. Opublikowane orzeczenie można obalić jedynie poprzez odwołanie, natomiast prawomocna decyzja może być uchylona jedynie w wyjątkowych sytuacjach poprzez instytucję wznowienia postępowania. Jedną z przyczyn uzasadniających wznowienie postępowania jest wykrycie takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.
Tak więc uchylenie wyroku wydanego przez wspomnianego wyżej asesora było możliwe jedynie poprzez jego zaskarżenie, natomiast wznowienie postępowania nie było możliwe.
To co nie było możliwe nawet w czasach tzw. komuny – stało się realne w niepodległej RP.
Otóż art. 114 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach ( t.j. Dz.U. 2009 nr 153, poz. 1227 ) stanowi:
„Prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość”. Cytowany przepis jest zgodny z ogólnie obowiązującą regułą dotyczącą wznowienia postępowania.
W tak obowiązującym stanie prawnym błąd urzędnika ZUS popełniony w trakcie podejmowania decyzji nie stanowił okoliczności uzasadniającej wznowienie postępowanie. Takowe rozwiązanie spędzało sen z powiek decydentów ZUS, którzy doprowadzili do nowelizacji ustawy poprzez dodanie następującego zapisu:
„1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji okaże się, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia prawa do emerytury lub renty albo ich wysokości”.
Tak więc jeżeli urzędnik ZUS stwierdził pomyłkę, to podejmował nową decyzję, uchylając decyzję pierwotną choćby była ona wydana np. 11 lat wcześniej jak to miało miejsce w przypadku pani Renaty S. która otrzymała wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem, decyzję uchylono, bo choroba dziecka nie odpowiadała opisowi w ustawowym wykazie ( S.N. wyrok z dn. 7.10.2009 r. III UK 38/09). Pan Marek z Widawy k/Sieradza otrzymał rentę z tytułu pobytu na robotach przymusowych na Syberii po 10 latach świadczenie cofnięto z uzasadnieniem że choroba nie posiada związku z pracą w sowieckiej tajdze ( vide GW z dn. 29.02.2012 ).
A teraz optymistyczna wiadomość dla emerytów i rencistów pokrzywdzonych przez ZUS. W dniu 28.02.2012 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że podany wyżej art. 11 ust.1a ustawy emerytalnej stanowi nieproporcjonalną ingerencję w prawo do zabezpieczenia społecznego co pozostaje w sprzeczności z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz z art. 67 ust.1 Ustawy Zasadniczej

Kalisz

Aleja Wolności 12
62-800 Kalisz

tel.: +48 62 766 41 60
fax: +48 62 766 32 35

NIP: 618-202-48-47
Nr konta: 59 1020 2212 0000 5102 0100 4423

mail: kancelaria@fortuna.kalisz.pl

Kontakt

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.